Aktivnosti koje se podržavaju

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Aktivnosti koje se podržavaju

Usavršavanje,
Umrežavanje,
Sajmovi

Biće razmatrani samo projekti koji su namenjeni profesionalcima i koji jasno demonstriraju uticaj na promociju i cirkulaciju evropskih audiovizuelnih dela i profesionalaca.

Aplikanti moraju jasno da demonstriraju mehanizme koji će omogućiti veću geografsku raznolikost audiovizuelnih dela i profesionalaca koji učestvuju u aktivnostima i da opišu njihove rezultate i uticaje na međunarodnu rasprostranjenost evropskog filma kao i međunarodnih filmova u Evropi.

Evropsko audiovizuelno delo je delo ili projekat (TV, kinematografsko delo ili video igra) koje potiče iz zemlje koja učestvuje u MEDIA potprogramu i koje je producirano od strane aktera koji su registrovani u zemlji MEDIA potprograma.

Akcija 1: Pristup marketima za evropske profesionalce

  • U okviru ove kategorije podrška je namenjena projektima koji unapređuju uslove koji određuju pristup evropskih profesionalaca projektima i delima profesionalnim sajmovima u i van zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu koa što su koprodukcijske i finansijske inicijative i događaji i/ili sajmovi za završena dela. Finansijska podrška ne može biti tražena za pokrivanje troškova odlaska na pomenute događaje.

Akcija 2: Online alati namenjeni filmskim profesionalcima

  • Kreiranje i razvoj baza podataka i/ili umrežavanje baza podataka evropskih programa i/ili profesionalaca iz audiovizuelne industrije.
  • Kreiranje i razvoj inovativnih online mehanizama koji su namenjeni audiovizuelnim profesionalcima i/ili industriji i koji koriste digitalne tehnologije. Sadržaj ovih online alata treba da bude dostupan na više jezika. Ova akcija isključuje VOD platforme ili bilo koje druge digitalne distribucijske platforme kao i digitalizaciju audiovizuelnih dela.

Akcija 3: zajedničke evropske promotivne aktivnosti

  • Implementacija zajedničkih evropskih promotivnih aktivnosti u zemalja koje učestvuju i ne učestvuju u MEDIA potprogramu koje su organizovane od strane panevropskih mreža koje reprezentuju najmanje 15 MEDIA zemalja, a koje imaju za cilj da omoguće distribuciju i širenje evropskih audiovizuelnih i kinematografskih dela i umrežavanje evropskih profesionalaca.
  • Aktivnosti moraju biti organizovane od strane najmanje 3 subjekta koja dolaze iz tri različite MEDIA zemlje. Ovi projekti su takođe otvoreni za učesnike koji dolaze iz zemalja koje ne učestvuju u MEDIA potprogramu.
  • Projekat mora da počne 10 meseci pre početka aktivnosti, a da se završi 2 meseca nakon nje. Maksimalno trajanje projekat je 12 meseci.

Kriterijumi za ocenjivanje projekta:

Kriterijum Definicija Maksimalan broj poena
1 Relevantnost i evropska vrednost projekta Po ovom kriterijumu evaluira se relevantnost projekta uključujući njegove inovativne aspekte i internacionalnu i evropsku dimenziju. 30
2 Kvalitet sadržaja i aktivnosti Po ovom kriterijumu ocenjuje se adekvatnoast metodologije u odnosu na ciljeve uključujući format, ciljne grupe, metode selekcije, sinergiju i saradnju sa drugim sličnim projektima, mehanizme uključujući i digitalne tehnologije relevantne za nove biznis modele, izvidljivost projekta i finansijsku održivost. 30
3 Širenje rezultata projekta, uticaj i održivost Ovaj kriterijum ocenjuje uticaj podrške na finansiranje, međunarodnu rasprostranjenost i svetsku prisutnost projekta i dela kao i strukturalni efekat na evropsku audiovizuelnu industriju. 30
4 Kvalitet projektnog tima i konzorcijuma Ocenjuje se raspodela odgovornosti u projektnom timu u odnosu na ciljeve projekta. 10