TV Program

Razvoj i produkcija audiovizuelnih dela

Generalni cilj potprograma MEDIA je da poveća kapacitet audiovizuelnih subjekata za razvoj evropskih audiovizuelnih dela koja imaju transnacionalni kapacitet, ali i koja podstiču evropske i međunarodne koprodukcije uključujući i koprodukcije sa televizijskim kućama.

U okviru ovog generalnog cilja, konkurs TV program podržava evropske producentske kuće koje su zainteresovane za produkciju televizijskih dela koja imaju visoku kreativnu i umetničku vrednost i veliki potencijal za prekogranično emitovanje. Fokus je na projektima koji mogu lako da komuniciraju sa različitom evropskom, ali i međunarodnom publikom.

Ovaj program teži da podstakne saradnju između audiovizuelnih operatera iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu kao i saradnju sa emiterskim kuća.