Trening inicijative

Usavršavanje, umrežavanje i marketi

Program pruža podršku za razvoj sveobuhvatnog spektra obuka koje omogućavaju sticanje i unapređivanje profesionalnih veština audiovizuelnih profesionalaca, razmenu znanja i umrežavanje uključujući i integraciju digitalnih tehnologija.

Ovim programom razvija se kapacitet audiovizuelnog sektora da funkcioniše transnacionalno i to kroz razmenu znanja i umrežavanje. Takođe se uvećava kompetativnost evropskog audiovizuelnog sektora na evropskom i međunarodnom tržištu što uključuje i testiranje novih biznis modela. Program teži da doprinese cirkulaciji evropskih auddiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu što uključuje i razvoj publike kao i razvoj novih distribucijskih modela. Poseban fokus programa leži u kreiranju uslova za veću integraciju digitalnih tehnologija.