Ko može da konkuriše

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Ko može da konkuriše

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Za sredstva u okviru ovog programa mogu da konkurišu nezavisni evropski producenti audiovizuelnih dela koji dolaze iz jedne od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koji u trenutku konkurisanja postoje kao pravno lice najmanje 36 meseci.

Nezavisna producentska kuća je ona koja se ne nalazi u većinskom vlasništvu TV emitera (većinsko vlasništvio nastupa kada je više od 25% kapitala kuće u vlasništvu jednog emitera. U slučaju više emitera 50% vlasništva je granica).

Evropski producenti su one komapnije koje su u većinskom ili potpunom vlasništvu osobe/osoba koje dolaze iz jedne od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Nezavisne evropske producentske kuće koje podnose projekat moraju dokazati da su u posledljih pet godina producirali audiovizuelno delo koje je prihvatljivo po kriterijumima ovog poziva, a koje je bilo emitovano ili komercijalno distribuirano na međunarodnom nivou u najmanje tri zemlje (različite u odnosu na zemlju iz koje dolazi podnosilac projekta) i to tokom poslednje dve godine koje prethode objavljenom pozivu za prijavu projekta. U slučaju emitovanja, neophodno je pokazati učešće 3 različita emitera.

Prethodno delo može biti samostalna produkcija ili većinska koprodukcija aplikanta. Ukoliko je reč o mladoj kompaniji koja nema adekvatno prethodno iskustvo moguće je koristit lično iskustvo ljudi koji su uključeni u kompaniju (izvršnog direktora ili suvlasnika), a koji su bili producenti na projektu koji si koristi kao dokaz predhodnog iskustva.

Na ovaj poziv ne mogu da se prijave:

  • fondacije, instituti, univerziteti, udruženja građana i druga pravna lica koja rade u javnom interesu
  • grupa kompanija
  • fizička lica