Pristup marketima

Usavršavanje, umrežavanje i marketi

U okviru specifičnog cilja da osposobi evropske audiovizuelne operatere da rade i stvaraju transnacionalno dva prioriteta MEDIA potprograma uključuju:

  • Povećanje kapaciteta audiovizuelnih operatera da razvijaju evropska dela koja imaju potencijal za evropsko prikazivanje i da omogućava evropske i internacionalne koprodukcije uključujući i one sa televizijskim emiterima.
  • Pruži podršku poslovnim razmenama kroz olakšavanje pristupa marketima i inovativnim poslovnim alatima koji omogućavaju audiovizuelnim oepraterima da povećaju vidljivost svojih projekatana evropskim i internacionalnim marketima.

Ovaj konkurs pruža podršku projektima koji omogućavaju pristup marketima koji se dešavaju kako u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu tako i u zemljama koje nisu deo potprograma. Pristup marketima ima za cilj da pospeši poslovnu razmenu koja će doprineti evropskoj/internacionalnoj dimenziji i efektivnosti postojećih velikih filmskih marketa ali i da poveća uticaj onih manjih inicijativa. Takođe, konkurs podržava uspostavljanje inovativnih načina koji koriste digitalne tehnologije i koji povećavaju vidljivost profesionalaca i audiovizuelnih dela poreklom iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Kroz konkurs Pristup marketu, MEDIA potprogram teži da razvija mreže i da poveća broj evropskih koprodukcija kako bi se postigla veća raznolikost u talentima i izvorima finansiranja. Konkurs takođe doprinosi kompetativnosti i cirkulaciji evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu