Filmska edukacija

Filmska edukacija

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da podrži razvoj publike kao sredstvo koje stimuliše interesovanje i pristup šire evropske publike audiovizuelnim delima kroz promotivne aktivnosti, filmsku edukaciju i festivale.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu filmsko obrazovanje i koje doprinose sticanju novih znanja i podozanju interesovanja za evropska audiovizuelna dela i kinematografsko nasleđe kod šire publike, sa posebnim naglaskom na mladu publiku.