Automatska podrška

Distribucija

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj programa Automatske podrške jeste podsticanje i podržavanje šire, transnacionalne distribucije novih evropskih filmova kroz obezbeđivanje finansijske podrške distributerima i prodajnim zastupnicima na osnovu rezultata koje su postigli na tržištu u predhodnoj godini, kako bi ta finansijska sredstva iskoristili za reinvestiranje u nove nenacionalne evropske filmove.

Program Automatske podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.