TV program EACEA/25/2018

RAZVOJ I PRODUKCIJA AUDIOVIZUELNIH DELA
Rokovi:
18.12.2018.
25.05.2019.

Generalni cilj potprograma MEDIA je da poveća kapacitet audiovizuelnih subjekata za razvoj evropskih audiovizuelnih dela koja imaju transnacionalni kapacitet, ali i koja podstiču evropske i međunarodne koprodukcije uključujući i koprodukcije sa televizijskim kućama.

U okviru ovog generalnog cilja, konkurs TV program podržava evropske producentske kuće koje su zainteresovane za produkciju televizijskih dela koja imaju visoku kreativnu i umetničku vrednost i veliki potencijal za prekogranično emitovanje. Fokus je na projektima koji mogu lako da komuniciraju sa različitom evropskom, ali i međunarodnom publikom.

Ovaj program teži da podstakne saradnju između audiovizuelnih operatera iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu kao i saradnju sa emiterskim kuća.

Promene u odnosu na prethodne pozive:

Kriterijumi za ocenjivanje projekta: uvedene su promenu u definiciji kriterijuma kao i u načinu bodovanja projekta.

 

Više o načinu apliciranje i aplikaciona dokumenta možete pogledati ovde

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte MEDIA desk Srbije.