TV Program EACEA-20-2019

RAZVOJ I PRODUKCIJA AUDIOVIZUELNIH DELA
Rokovi:
28.11.2019.
14.05.2020.

Konkurs TV program podržava evropske producentske kuće koje su zainteresovane za produkciju televizijskih dela koja imaju visoku kreativnu i umetničku vrednost i veliki potencijal za prekogranično emitovanje. Fokus je na projektima koji mogu lako da komuniciraju sa različitom evropskom, ali i međunarodnom publikom.

Ovaj program teži da podstakne saradnju između audiovizuelnih operatera iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu kao i saradnju sa emiterskim kućama.

Više informacija o uslovima apliciranja pogledajte na web prezentaciji MEDIA deska Srbije i/ili Izvršne Agencije.