Pristup marketu EACEA 27-2019

USAVRšAVANJE, UMREžAVANJE I MARKETI
Rok:
06.02.2020.

Ovaj konkurs pruža podršku projektima koji omogućavaju pristup marketima koji se dešavaju kako u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu tako i u zemljama koje nisu deo potprograma. Pristup marketima ima za cilj da pospeši poslovnu razmenu koja će doprineti evropskoj/internacionalnoj dimenziji i efektivnosti postojećih velikih filmskih marketa ali i da poveća uticaj onih manjih inicijativa. Kroz konkurs Pristup marketu, MEDIA potprogram teži da razvija mreže i da poveća broj evropskih koprodukcija kako bi se postigla veća raznolikost u talentima i izvorima finansiranja. Konkurs takođe doprinosi kompetativnosti i cirkulaciji evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu

U okviru konkursa postoje dve akcije:

Akcija 1: Pristup marketima za evropske profesionalce

Akcija 2: B2B promotivne aktivnosti evropskih dela

Novine u odnosu na prethodne pozive:

Nakon ukidanja nekadašnje Akcije 2 – Internet alati za podsticanje B2B razmene (koji su prebačeni u konkurs Online promocija) ova vrsta aktivnosti navedena je kao neprihvatljiva. Da bi se osigurala isplativost podržanih projekata, uveden je zahtev za jasne budžetske predloge u okviru kriterijuma za dodelu sredstava 2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti na sledeći način: efikasnost troškova, uzimajući u obzir iznos predviđenog budžeta i u odnos na broj internacionalnih učesnika, projekata i dana kao i održivost strategije sufinansiranja.

Više o uslovima i načinima funkcionisanja: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA