Online promocija- EACEA/11/2016

DISTRIBUCIJA
Rok:
21.06.2016.

MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela. Podrška je namenjena inovativnim aktivnostima koje testiraju nove poslovne modele u oblastima koje se ubrzano transformišu usled uvođenja i sve veće prisutnosti digitalnih tehnologija.

Na ovaj program mogu da konkurišu različita pravna lica (privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne organizacije, fondacije gradska ili opštinska veća itd.) koja su osnovana u jednoj od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koja se nalaze u većinskom vlasništvu osoba koje su državljani ovih zemalja.

U okviru ovog poziva pruža se podrška za:

Aktivnost 2: Podrška za razvoj “Online Ready Package”
Aktivnost 3: Podrška inovativnim strategijama za distribuciju i promociju evropskih audiovizuelnih dela

Više o pozivu