Filmska edukacija EACEA-25-2019

FILMSKA EDUKACIJA
Rok:
12.03.2020.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu filmsko obrazovanje i koje doprinose sticanju novih znanja i podozanju interesovanja za evropska audiovizuelna dela i kinematografsko nasleđe kod šire publike, sa posebnim naglaskom na mladu publiku.

Kroz ovaj konkurs mogu biti podržani projekti koji obezbeđuju mehanizme za bolju saradnju između filmskih obrazovnih inicijativa u Evropi sa ciljem da se poboljša efikasnost i evropska dimenzija ovih inicijativa i da se razviju novi i inovativni projekti, naročito koristeći digitalne alate. Ciljana publika inicijativa za filmsko obrazovanje moraju biti mladi ispod 19 godina.

Za projekte su potrebna najmanje 3 partnera, od kojih najmanje 2 moraju doći iz sektora filmskog obrazovanja. Partneri moraju biti sa sedištem u tri države koje učestvuju u podprogramu MEDIA i pokrivaju najmanje 3 različita jezika.

Više o konkursu i uslovima apliciranja: MEDIA desk Srbije i Izvršna Agencija