Distribucija Selektivna podrška EACEA/28/2018

DISTRIBUCIJA
Rokovi:
08.01.2019.
04.06.2019.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Program Selektivne podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.

Promene u odnosu na prethodne pozive:

Podnosioci aplikacija moraju biti evropski prodajni agenti.

Prodajni agent morao je biti imenovan za prodajnog zastupnika za najmanje 3 filma u prethodne 3 godine koja su imala komercijalnu distribuciju u najmanje 5 zemalja.

Najmanje 7 distributera mora biti deo konzorcijuma. Ov ovih 7 distributera, najmanje 3 mora da dolazi iz zemlje visokog ili srednjeg produkcijskog kapaciteta, a najmanje 2 iz zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.

Distributerima koji čine konzorcijum podrška se dodeljuje od strane prodajnog agenta koji koordinira grupu distributera i to u vidu kaskadnih grantova.

Detaljna uputstva za apliciranje i aplikaciona dokumenta možete preuzeti ovde.