Automatska podrška EACEA/27/2018

DISTRIBUCIJA
Rok:
05.09.2019.

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj programa Automatske podrške jeste podsticanje i podržavanje šire, transnacionalne distribucije novih evropskih filmova kroz obezbeđivanje finansijske podrške distributerima na osnovu rezultata koje su postigli na tržištu u predhodnoj godini, kako bi ta finansijska sredstva iskoristili za reinvestiranje u nove nenacionalne evropske filmove.

Upozorenje 1.:

Podaci o broju prodatih ulaznica moraju biti potvrđeni/sertifikovani od strane nacionalnog autoriteta. U slučaju Srbije to je Filmski centar Srbije. Distributer je dužan da prikupi sertifikate do trenutka podnošenja aplikacije. U slučaju da to ne uradi, podatak o broju prodatih ulaznica neće biti validan i finansiska podrška će u tom slučaju biti uskraćena. Takođe, podaci o broju prodatih ulaznica biće objavljeni na sajtu Agencije.

Upozorenje 2.:

Za fazu reinvesticije, samo troškovi koji nastaju od strane korisnika granta u prihvatljivom periodu realizacije projekta mogu biti priznati kao prihvatljivi troškovi

Za filmove koji se podnose pod Kategorijom 1: Finansiranje filmova, koprodukcijski ili distributerski ugovor mora biti potpisan u okviru perioda koji je prihvatljiv za realizaciju projekta (24 meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli granta).

Za filmove koji se podnose pod Kategorijom 2: Troškovi objavljivanja, film mora biti objavljen u okviru perioda koji je prihvatljiv za realizaciju projekgta (24 meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli granta).

 

Detaljna uputstva za podnošenje projektne aplikacije kao i uslove ovog konkursa možete pogledati na Creative Europme MEDIA sajtu ili na stranici MEDIA finanisranje na sajtu MEDIA deska Srbije.