Kreativna Evropa MEDIA

Kreativna Evropa je program u okviru Evropske komisije za podršku audiovizuelnom sektoru i sektoru kulture.

Kreativna Evropa (2014 – 2020) nadovezuje se na prethodne programe Kultura i MEDIA i sa budžetom od 1.46 milijardi evra podržava:

  • Inicijative iz oblasti kulture koje promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;
  • Inicijative audiovizuelnog sektora koje promovišu razvoj, produkciju, distribuciju i pristup audiovizuelnim delima;
  • Međusektorsku saradnju, uključujući Program za garancije i međudržavnu saradnju.

Program obuhvata dva potprograma: Kultura, za podršku i promociju sektora kulture i MEDIA za podršku i promociju audiovizuelnog sektora.

Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju publike.

Ciljevi MEDIA potprograma su:

  • Jačanje evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora naglašavajući evropski identitet, nasleđe i kulturnu raznolikost;
  • Veća prisutnost evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu;
  • Jačanje i podsticanje inovativnosti i konkurentnosti evropskog audiovizuelnog sektora.

Finansiranje je dostupno u nekoliko kategorija koje obuhvataju: podršku producentima za razvoj inovativnih i konkurentnih projekata iz oblasti filma, TV programa i video igara, podršku distribuciji evropskih audiovizuelnih dela, razvoj publike i profesionalno usavršavanje i umrežavanje.