Često postavljana pitanja

Na ovoj stranici možete naći odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa programom Kreativna Evropa i potprogramom MEDIA.

Specifična pitanja koja su u vezi sa pojedinačnim konkursima možete naći u okviru sekcije Dokumenti za svaki konkurs posebno. Takođe, odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa pozivima za podnošenje predloga projekata možete naći i na internet prezentaciji EACEA.

Šta je program Kreativna Evropa?

Kreativna Evropa je novi program Evropske unije koji pruža podršku evropskoj kinematografiji, kao i kulturnom i kreativnom sektoru kako bi oni mogli da povećaju svoj doprinos zaposlenosti i razvoju. Sa budžetom od 1,46 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine, program će podržati desetine hiljada umetnika, kulturnih i audio-vizuelnih stručnjaka i organizacija u oblasti scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, izdavaštva, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umetnosti, kulturnog nasleđa i industrije video-igara. Ova sredstva će im omogućiti da rade širom Evrope, stignu do nove publike i razviju veštine potrebne u digitalnom dobu. Stvarajući uslove da evropska kulturna dela stignu do publike u drugim zemljama, program će takođe doprineti očuvanju kulturne i jezičke raznolikosti.

Šta je Participant Indentification Code (PIC)?

Participant Identification Code je broj od 9 cifara. Ovaj broj dobija se nakon registracije na Portalu učesnika. Svako ko želi da konkuriše za EU sredstva mora biti registrovan na ovom portalu. Jednom dodeljen PIC broj važi za sve buduće aplikacije koje podnosite kada konkurišete za EU sredstva. Više o načinu registracije, dobijanju PIC broja i načinu podnošenja projekta pogledajte na stranici prijava.

Šta je EACEA?

EACEA je skraćenica za naziv Education, Audiovisual and Culture Executive Agency odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu politiku. EACEA je zadužena za upravljanje određenim delovima EU programa iz oblasti obrazovanja, kulture, omladine, građanstva i audiovizuelnog sektora. Programom Kreativna Evropa upravlja EACEA.

Koje zemlje mogu da konkurišu za grant u okviru programa Kreativna Evropa?

Organizacije, institucije i kompanije koje su osnovane u sledećim zemljama mogu da apliciraju za grant u okviru programa Kreativna Evropa:

  • 28 članica Evropske Unije (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Albanija (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Bosna i Hercegovina (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • BJR Makedonija (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Island (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Norveška (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Crna Gora (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)
  • Srbija (potprogram Kultura i potprogram MEDIA)

Organizacije iz Gruzije, Moldavije, Ukrajne i Tunisa mogu da uestvuju u Kultura potprogramu, dok u MEDIA potprogramu mogu da učestvuju samo delimično odnosno omogućena im je participacija u 4 programa: Treninzi, Festivali, Filmsko obrazovanje, Pristup marketu

Ažuriranu listu zemalja koje nisu članice EU, a koje mogu učestvovati u programu Kreativna Evropa možete naći na internet prezentaciji EACEA

Da li fizička lica mogu da konkurišu za grant?

Fizička lica ne mogu da konkurišu za grant u okviru programa Kreativna Evropa, ali je procenjeno da oko 250,000 umetnika, kulturnih i audiovizuelnih profesionalaca dobijaju podršku za svoj rad u okviru programa, preko organizacija koje su nosioci projekata.

Ko ocenjuje projektne aplikacije?

Projekte aplikacije ocenjuju nezavisni eksperti. EACEA ima bazu eksperata koje kratkoročno angažuje za potrebe evaluacije projektnih predloga. Svaku aplikaciju ocenjuju dva ekspera koji obično dolaze iz neke druge zemlje koja je različita od zemlje iz koje dolazi aplikacija kako bi se izbegao sukob interesa.

Da li ste zainteresovani da postanete ekspert

Gde se objavljuju rezultati konkursa?

Rezultati svih konkursa objavljuju se na internet prezentaciji EACEA.

Projekte iz Srbije koji su dobili podršku MEDIA potprograma možete pogledati internet prezentaciji MEDIA deska.

Detaljan opis podržanih projekata i informacije o organizacijama koje stoje iza njih možete pogledati na internet stranici: Creative Europe Dissemination Platform.

Šta je standardni identifikator (ISAN ili EIDR)?

ISAN (International Standard Audiovisual Number) je sistem dobrovoljnog numerisanja za jedinstvenu i trajnu identifikaciju bilo kojeg audiovizuelnog dela i njegovih verzija uključujući filmove, televizijske programe, sportske događaje itd

EIDR je univerzalni jedinstveni identifikacioni sistem za film i televiziju.

Ukoliko želite da aplicirate za podršku u okviru konkursa za razvoj audiovizuelnih dela ili u okviru konkursa za produkciju TV dela, projekat koji podnosite treba da poseduje standardni identifikator (ili ISAN ili EIDR). Ukoliko u trenutku apliciranja ovaj identifikator nije dostupan, u obavezi ste da ga pribavite pre završetka projekta.

Više informacija pročitajte ovde: ISAN i EIDR