Podrška trening inicijativama EACEA 9-2018

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Podrška trening inicijativama EACEA 9-2018

Rok: 26.4.2018.

Otvoren je poziv za podnošenje projektnih aplikacija u okviru konkursa Podrška trening inicijativama (broj poziva EACEA 9 2018).

Program pruža podršku za razvoj sveobuhvatnog spektra obuka koje omogućavaju sticanje i unapređivanje profesionalnih veština audiovizuelnih profesionalaca, razmenu znanja i umrežavanje uključujući i integraciju digitalnih tehnologija.

Ovo je poslednji poziv koji se raspisuje za Trening inicijative u okviru programa Kreativna Evropa. Sa aplikantima čiji programi budu predloženi za finansiranje potprisaće se partnerski okirni ugovor u trajanju od 3 godine.

Izmene i novine u odnosu na prethodni poziv za podnošenje projekata:

Trenutni poziv za podnošenje projekata predstavlja kontinuitet u odnosu na stari poziv u smislu ciljeva i konkursnih prioriteta, međutim uvedene su neke novine kada je reč o uslovim konkurisanja:

1. U skladu sa prioritetima kulturne politike Evropske komisije pojedine teme i oblasti su naglašene i dato im je veše značaja:

– Inicijative koje su fokusirane na inovacije u razvoju sadržaja i storytelling-a (novi tipovi formata za sve platforme, novi načini pisanja).

– Korišćenje digitalnih i nobih tehnologija, posebno digitalnih promocijskih alata

– Inicijative koje u fokusu imaju animaciju (u kontekstu Akcionog plana animacije)

– Inicijative koje uključuju programe mentorstva, razvoj talenata i mladih stvaraoca.

– Digitalna distribucija i dostupnost – angažman mlade publike

– Inicijative koje razvijaju kapacitete za pristup finansijama

– Inicijative koje se bave marketingom, distribucijom i razvojem publike

2. Učešće zemalja niskog produkcijskog kapaciteta ojačava se na sledeći način:

– Pored evropskih i međunarodnih akcija uvodi se i opcija apliciranja za regionalne akcije. Ove inicijative treba da imaju za cilj jačanje kapaciteta profesionalaca iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Učesnici na ovim projktima moraju biti isključivo iz zemalja LCC, a od MEDIA potprograma može se zahtevati kofinansiranje do 80% prihvatljivih troškova.  Do 10% ukupnog raspoloživog budžeta biće dodeljeno projektima koji su fokusirani na regionalne inicijative.

– Podsticanje saradnje između različitih zemalja

– Pozitivna diskriminacija u politici dodele stipendija za učesnike koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta< Na osnovu ovih promena, uvedene su promene u kriterijume šta će se ocenjivati u okviru projekta ali je bodovanje ostalo isto. Projekat može da počne tek nakon potpisivanja ugovora, a u svakom slučaju pre 31. avgusta 2019. Samo u slučajevima kada je to neophodno projekat može početi danom podnošenja aplikacije, ali u ovom slučaju aplikanti moraju dati opravdanje za rani početak projekta.