Podrška koprodukcijskim fondovima – EACEA/24/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Podrška koprodukcijskim fondovima – EACEA/24/2016

Rok: 28. februar 2017.

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da poveća kapacitete audiovizuelnog sektora da razvija evropska dela koja imaju potencijal da cirkulišu Evropom i da olakša evropske i internacionalne koprodukcije.

Ovaj program pomaže evropskim i internacionalnim koprodukcijskim fondovima koji su osnovani u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koji kao svoju glavnu aktivnost imaju pružanje podrške internacionalnim koprodukcijama.

Sve informacije o ovom konkursu možete naći na internet prezentaciji Evropske komisije i MEDIA deska Srbije.