MEDIA dani na festivalu Kratka Forma

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

MEDIA dani na festivalu Kratka Forma

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Internacionalnim festivalom kratkog filma Kratka Forma u okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS koji se održavaju u Gornjem Milanovcu od 29. septembra do 2. oktobra organizuje MEDIA dane.

U okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS biće predstavljane mogućnosti za konkurisanje koje postoje u okviru MEDIA potprograma Kreativne Evrope, procedure za konkurisanje na konkurse koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma. Osim opšteg predavanja o MEDIA potprogramu, MEDIA desk održaće prezentaciju konkursa Razvoj publike kroz koji MEDIA potprogram promoviše filmsko obrazovanje i razvoj interesovanja publike za evropska audiovizuelna dela kroz edukaciju i inovativne prakse učenja.

MEDIA dani posvećeni su svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

Pored predstavljanja MEDIA potprograma, MEDIA desk Srbije će u saradnji sa festivalom Kratka Forma organizovati seriju predavanja koje će za temu imati korišćenje audiovizuelnih dela u obrazovanju mladih kao način razvoja nove filmske publike.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

MEDIA dani u okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS organizuju se u sklopu obeležavanja 25 godina postojanja MEDIA potprograma.