MEDIA info dan na Paliću

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

MEDIA info dan na Paliću

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Festivalom evropskog filma Palić 18. i 19. jula, tokom trajanja festival, organizuju MEDIA dan.

U okviru dvodnevnog događaja biće predstavljane mogućnosti za konkurisanje koje postoje u okviru MEDIA potprograma Kreativne Evrope, ali i primeri dobre prakse odnosno projekti koji su do sada dobili finansijsku podršku. MEDIA potprogram biće predstavljen od strane rukovoditeljke deska Nevene Negojević, dok će Petar Mitrić kao predstavnik Festivala evropskog filma Palić, Mara Prohaska predstavnica Beldocs festivala iz Srbije i Greta Akcijonaite predstavnica Bioskopa Kino Pasaka iz Litvanije govoriti o projektima koji su do sada podržani od strane MEDIA potprograma.

Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

MEDIA dan posvećen je svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

Festival evropskog filma Palić predstavlja jednu od bitnih tačaka na mapi evropskih festivala, a kao jedan od prvih korisnika MEDIA potprograma iz Srbije kroz organizaciju ovog događaja učestvovaće u proslavi 25 godina postojanja programa koji širom Evrope podržava razvoj i promociju evropskog filma.